dokumentiŠTO SVE MORAM NAPRAVITI DA BI MOJ BORAVAK U MARIBORU BIO U SKLADU S VAŽEĆIM ZAKONIMA?

DRŽAVLJANI EU

1. Boravak do tri mjeseca

 • Prijava adrese boravka u policijskoj postaji (prijava i odjava gosta)

2. Boravak duži od tri mjeseca

 • Zahtjev za odobrenje privremenog boravka
 • Zahtjev za odobrenje stalnog boravka

3. Zahtjev za stjecanje državljanstva (postupak prirođenjem/naturalizacijom)​​​​​​​


1.

Boravak do tri mjeseca

Kao državljanin/ka EU došli ste u Sloveniju s važećom putovnicom ili osobnom iskaznicom.

Ako ne prebivate kod registriranog gostoprimca, koji na policijskoj stanici uredi vašu prijavu i odjavu (hotel, motel, pansion, domaćin, đački ili studentski dom, bolnica,…), morate se najkasnije u 72 sata (dakle u tri dana) javiti na najbližoj policijskoj stanici i prijaviti adresu svojega trenutnoga prebivanja u Mariboru.

 

Gdje uredim prijavu odn. odjavu prebivališta ako ne stanujem kod registriranog pružatelja usluge?​​​​​​​

POLICIJSKA POSTAJA MARIBOR I.

Vošnjakova 1

2000 Maribor

Tel.: 02 220 86 30

E-pošta: pp_maribor1.pumb@policija.si

 

POLICIJSKA POSTAJA MARIBOR II.

Cesta proletarskih brigad 75

2000 Maribor

Tel.: 02 429 26 00

E-pošta: pp_maribor2.pumb@policija.si

Više na: POLICIJA

(Prijava i odjava gosta, koji nema važeću dozvolu za prebivanje a nastanjen je kod rođaka, prijatelja, znanca)

2.

Prebivanje, dulje od tri mjeseca

Ako želite u Sloveniji ostati duže od tri mjeseca, morate još prije isteka tromjesečne dozvole prebivanja prijaviti prebivanje pri Upravnoj jedinici Maribor.

 

Gdje pridobijem dozvolu za privremeni odn. stalni boravak?​​​​​​​

Upravna enota Maribor (Upravna jedinica Maribor)

Oddelek za matične zadeve, državljanstvo in migracije (Odjel za matične poslove, državljanstvo i migracije​​​​​​​)

Referat za tujce (Referat za strance)

 

LOKACIJA 1: Prešernova ulica 6, 2000 Maribor, 1. kat, soba #103 (Informacije i prijave)

Telefon: 02 220 84 02

E-pošta: ue.maribor@gov.si

 

LOKACIJA 2: Ulica heroja Stanete 1, 2000 Maribor, prizemlje, soba #4 (Prijave)

Telefon: 02 220 83 73

E-pošta: ue.maribor@gov.si

Kako kao državljan-ka EU pridobijem dozvolu za stalni boravak u Mariboru?

Ako ste u Sloveniji neprekinuto i zakonito boravili pet (5) godina na osnovu potvrde o prijavi privremenog boravišta, možete ispuniti molbu za izdavanje potvrde o prijavi za stalan boravak.

 

Kako dugo vrijedi dozvola za stalan boravak ako sam državljan-ka EU?

Trajanje dozvole za stalni boravak: izdaje se bez roka trajanja i zato nije potrebno izjavljivati svrhu stalnoga boravka u Sloveniji.

 

Više na: MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE (Ministarstvo za unutrašnje poslove)

3.

Molba za dobivanje državljanstva (postupak naturalizacije)

 

Slovensko državljanstvo možete pridobiti po rodu (ako su vaši roditelji ili jedan od roditelja slovenski državljani) a možete ga pridobiti i naturalizacijom.

 

Kada i kako pridobijem slovensko državljanstvo?

Glede na slovensko zakonodavstvo, nakon 10 godina zakonitoga prebivanja u Sloveniji pridobijete državljanstvo postupkom redovite naturalizacije.

Slovensko državljanstvo možete pridobiti također i postupkom naturalizacije sa olakšicama (ako ste vjenčani sa slovenskim državljanom, ako ste od iznimne važnosti za grad odn. državu,…)


Gdje upućujem zahtjev za stjecanje državljanstva?​​​​​​​Postupak stjecanja državljanstva ćete uređivati na Upravnoj jedinici Maribor.

 

Više o stjecanju državljanstva: ​​​​​​​ MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE (Ministarstvo za unutrašnje poslove)

ŠTO MORAM ZNATI O VALJANOSTI MOJE VOZAČKE DOZVOLE?

Ako je vaša vozačka dozvola izdana u jednoj od država članica EU, priznata je u svim državama članicama EU.

Selidbom u Sloveniju vam u načelu neće biti potrebno mijenjati vozačku dozvolu. Možete voziti sa sadašnjom vozačkom dozvolom toliko dugo:

 • dok je valjana,
 • dok ste dovoljno stari , da možete voziti vozilo odgovarajuće kategorije,
 • ako nije bila oduzeta ili ograničena te nije bila otkazana u državi koja ju je izdala.
KAKO SKLOPIM BRAK / PARTNERSKU ZAJEDNICU U SLOVENIJI?

Ako želite sklopiti bračnu odn. partnersku vezu, morate se prijaviti matičaru u Upravni enoti Maribor (Upravna jedinica Maribor). 

 

Državljanke i državljani drugih država trebaju:

 • izvadak iz matične knjige rođenih,
 • potvrdu o samačkom statusu,
 • potvrdu matične države da nema zadrški za sklapanje bračne veze u Sloveniji,
 • dokaz o državljanstvu (npr. putovnica).

Više na: INFORMACIJE O STRANCIMA

 

U Mariboru možete sklopiti bračnu / partnersku vezu na slijedećim lokacijama:

 • Svečana dvorana u zgradi Rotovža, Rotovški trg 1, Maribor 
 • Bijela dvorana u gradu Rače, Grajski trg 14, Rače 
 • Dvorana v zgradi Općine Starše, Starše 93, Starše 
 • Glonarjeva dvorana u zgradi Općine Duplek, Trg slovenske osamosvojitve 1, Spodnji Duplek 
 • Prostor Upravne jedinice Maribor - soba 104/I. kat, Ulica heroja Staneta 1, Maribor

Više na: VJENČANJE U MARIBORU

ŠTO SVE MORAM ZNATI PRILIKOM ROĐENJA DJETETA?

Dijete rođeno na teritoriju Republike Slovenije a čiji roditelji nisu državljani Republike Slovenije, rođenjem ne pridobije slovensko državljanstvo!

Roditelji moraju u razdoblju od tri mjeseca nakon rođenja prijaviti dijete u matičnoj državi i urediti njegovo državljanstvo.

Sva djeca rođena u rodilištu Maribor, će na osnovu prijave rođenja, koju uputi spomenuta zdravstvena organizacija, biti upisani u službenu evidenciju (matični registar u Upravni enoti Maribor / Upravna jedinica Maribor).

Više na: INFORMACIJE ZA STRANCE