dokumentiŠTO SVE MORAM NAPRAVITI DA BI MOJ BORAVAK U MARIBORU BIO U SKLADU S VAŽEĆIM ZAKONIMA?

DRŽAVLJANI EU

1. Boravak do tri mjeseca

 • Prijava adrese boravka u policijskoj postaji (prijava i odjava gosta)

2. Boravak duži od tri mjeseca

 • Zahtjev za odobrenje privremenog boravka
 • Zahtjev za odobrenje stalnog boravka

3. Zahtjev za stjecanje državljanstva (postupak prirođenjem/naturalizacijom)​​​​​​​


1.

Boravak do tri mjeseca

Kao državljanin/ka EU došli ste u Sloveniju s važećom putovnicom ili osobnom iskaznicom.

Ako ne prebivate kod registriranog gostoprimca, koji na policijskoj stanici uredi vašu prijavu i odjavu (hotel, motel, pansion, domaćin, đački ili studentski dom, bolnica,…), morate se najkasnije u 72 sata (dakle u tri dana) javiti na najbližoj policijskoj stanici i prijaviti adresu svojega trenutnoga prebivanja u Mariboru.

 

Gdje uredim prijavu odn. odjavu prebivališta ako ne stanujem kod registriranog pružatelja usluge?​​​​​​​

POLICIJSKA POSTAJA MARIBOR I.

Vošnjakova 1

2000 Maribor

Tel.: 02 220 86 30

E-pošta: pp_maribor1.pumb@policija.si

 

POLICIJSKA POSTAJA MARIBOR II.

Cesta proletarskih brigad 75

2000 Maribor

Tel.: 02 429 26 00

E-pošta: pp_maribor2.pumb@policija.si

Više na: POLICIJA

(Prijava i odjava gosta, koji nema važeću dozvolu za prebivanje a nastanjen je kod rođaka, prijatelja, znanca)

2.

Prebivanje, dulje od tri mjeseca

Ako želite u Sloveniji ostati duže od tri mjeseca, morate još prije isteka tromjesečne dozvole prebivanja prijaviti prebivanje pri Upravnoj jedinici Maribor.

 

Gdje pridobijem dozvolu za privremeni odn. stalni boravak?​​​​​​​

Upravna enota Maribor (Upravna jedinica Maribor)

Oddelek za matične zadeve, državljanstvo in migracije (Odjel za matične poslove, državljanstvo i migracije)

 

​​​​​​​LOKACIJA 1: Ulica heroja Stanete 1, 2000 Maribor

T: 02 220 84 02

M: 031 747 457

E-pošta: ue.maribor@gov.si

Kada mogu pozvati savjetnika Administrativne jedinice Maribor i informirati se o postupcima?

Radno vrijeme za poslovanje sa strankama putem telefona i elektronske pošte:

Ponedjeljak, utorak i četvrtak:          8:00 - 15:00

Srijeda:                                                  8:00 - 18:00

Petak:                                                   8:00 - 13:00

 

Kada mogu doći do savjetnika Administrativne jedinice Maribor da regulišem status boravka odn. druge dokumente? 

Radno vrijeme za poslovanje sa strankama:

Ponedjeljak i utorak:                         8:00 - 12:00 i 13:00 - 15:00

Srijeda:                                                8:00 - 12:00 i 13:00 - 18:00

Četvrtak:                                             8:00 - 12:00 i 13:00 - 15:00*

 * četvrtkom su radni sati samo za radno područje saobraćaja, ličnih statusa, izdavanje ličnih karti i pasoša, prijave boravka, administrativnih ovjera i za potvrđivanje obrazaca podrške glasača

Petak                                                  8:00 - 13:00

 

Na teritoriji Republike Slovenije možete boraviti s važećim pasošem, ako vam za ulaz nije potrebna viza, ili s pasošem u kojem je viza, ako vam je za ulaz potrebna viza, ili s važećom dozvolom boravka i pasošem naviše tri mjeseca od dana ulaska u zemlju, nakon čega u Administrativnoj jedinici Maribor morate podnijeti zahtjev za izdavanje potvrde o prijavi boravka (dozvola za privremeni boravak in dozvola za stalni boravak).

 

Kako kao državljanin-ka trećih zemalja mogu dobiti dozvolu za privremeni boravak u Mariboru?

Potreban vam je važeći pasoš, određene potvrde i dokazi navedeni u nastavku, nakon čega ćete, u skladu sa svrhom boravka, u Administrativnoj jedinici Maribor ispuniti odgovarajući obrazac. Zahtjev takođe možete podnijeti i u inostranstvu, u diplomatskom predstavništvu ili konzulatu Republike Slovenije.

 

Dozvola će vam biti izdata ukoliko:

 • imate dokazivu svrhu boravka u Sloveniji i
 • ispunjujete propisane uslove za izdavanje dozvole.

 

Svrhe boravka za izdavanje dozvole za privremeni boravak za državljane trećih država mogu biti sljedeće:

 • Zaposlenje ili rad
 • Samozaposlenje
 • Sezonski rad
 • Dnevni radni migrant
 • Upućivanje
 • Premještaj unutar privrednog društva
 • Plava karta EU
 • Studije
 • Posao na području istraživanja i visokog školstva
 • Spajanje porodice
 • Spajanje porodice kod osoba s međunarodnom zaštitom u Sloveniji
 • Interes države
 • Rezident za dulje vrijeme (LTR) u drugoj zemlji EU
 • Stranac slovenačkog porekla

 

Osnovni uslovi za izdavanje dozvole za boravak:

 • Važeći pasoš (važenje najmanje tri mjeseca dulje od namjeravanog boravka u Sloveniji)
 • Odgovarajuće zdravstveno osiguranje (koje pokriva najmanje neophodne zdravstvene usluge u RS)
 • Dovoljna sredstva za izdržavanje (mjesečno najmanje u visini osnovnog iznosa minimalnog dohotka u RS)
 • Dokaziva svrha boravka
 • Provjerene sigurnosne rezervacije, zavisno od svrhe boravka (potvrda o nekažnjavanju iz matične države koja nije starija od tri mjeseca, prevedena na slovenački jezik i ovjerena)
 • Ovjereni i prevedeni drugi dokazi, zavisno od svrhe boravka
 • Odgovarajuća fotografija
 • Davanje otisaka prstiju

 

Pored osnovnih uslova za izdavanje prve dozvole za privremeni boravak morat ćete ispunjavati i druge uslove koji su zavisni od vaše svrhe boravka u Sloveniji.

 

PAŽNJA! Prije nego što se upustite u dobijanje svih potrebnih dokumenata, savjetujemo vam da lično (i s prevodiocem) posjetite Administrativnu jedinicu Maribor i precizno provjerite šta vam je sve potrebno za podnošenje potpunog zahtjeva za privremeni boravak u Sloveniji. Ukoliko ovo za vas nije izvedivo, savjetujemo vam da (s prevodiocem) barem pozovete telefonom Administrativnu jedinicu Maribor i precizno se informišite o postupku i o svim dokumentima koje morate dostaviti!

 

PAŽNJA! S obzirom na to da se zakonski propisi koji regulišu boravak stranca u Sloveniji često mijenjaju, pobrinite se za to da pravovrjemeno stupite u kontakt s nadležnim službama u Administrativnoj jedinici Maribor i dobijete sve neophodne  informacije koje će vam biti od pomoći prilikom podnošenja potrebne dokumentacije.

 

Kako dugo važi dozvola za privremeni boravak, ukoliko sam državljanin-ka trećih zemalja?

 • Trajanje dozvole za privremeni boravak: izdaje se za određeno vrijeme (najviše za godinu dana) s mogućnošću produženja pod istim uslovima pod kojima vam je bila izdata.

 

Kakav je postupak za dobijanje dozvole za boravak za državljane trećih zemalja?

Kako kao državljan-ka EU pridobijem dozvolu za stalni boravak u Mariboru?

Ako ste u Sloveniji neprekinuto i zakonito boravili pet (5) godina na osnovu potvrde o prijavi privremenog boravišta, možete ispuniti molbu za izdavanje potvrde o prijavi za stalan boravak.

 

Kako dugo vrijedi dozvola za stalan boravak ako sam državljan-ka EU?

Trajanje dozvole za stalni boravak: izdaje se bez roka trajanja i zato nije potrebno izjavljivati svrhu stalnoga boravka u Sloveniji.

 

Više na: MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE (Ministarstvo za unutrašnje poslove)

3.

Molba za dobivanje državljanstva (postupak naturalizacije)

 

Slovensko državljanstvo možete pridobiti po rodu (ako su vaši roditelji ili jedan od roditelja slovenski državljani) a možete ga pridobiti i naturalizacijom.

 

Kada i kako pridobijem slovensko državljanstvo?

Glede na slovensko zakonodavstvo, nakon 10 godina zakonitoga prebivanja u Sloveniji pridobijete državljanstvo postupkom redovite naturalizacije.

Slovensko državljanstvo možete pridobiti također i postupkom naturalizacije sa olakšicama (ako ste vjenčani sa slovenskim državljanom, ako ste od iznimne važnosti za grad odn. državu,…)


Gdje upućujem zahtjev za stjecanje državljanstva?​​​​​​​Postupak stjecanja državljanstva ćete uređivati na Upravnoj jedinici Maribor.

 

Više o stjecanju državljanstva: ​​​​​​​ MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE (Ministarstvo za unutrašnje poslove)

ŠTO MORAM ZNATI O VALJANOSTI MOJE VOZAČKE DOZVOLE?

Ako je vaša vozačka dozvola izdana u jednoj od država članica EU, priznata je u svim državama članicama EU.

Selidbom u Sloveniju vam u načelu neće biti potrebno mijenjati vozačku dozvolu. Možete voziti sa sadašnjom vozačkom dozvolom toliko dugo:

 • dok je valjana,
 • dok ste dovoljno stari , da možete voziti vozilo odgovarajuće kategorije,
 • ako nije bila oduzeta ili ograničena te nije bila otkazana u državi koja ju je izdala.
KAKO SKLOPIM BRAK / PARTNERSKU ZAJEDNICU U SLOVENIJI?

Ako želite sklopiti bračnu odn. partnersku vezu, morate se prijaviti matičaru u Upravni enoti Maribor (Upravna jedinica Maribor). 

 

Državljanke i državljani drugih država trebaju:

 • izvadak iz matične knjige rođenih,
 • potvrdu o samačkom statusu,
 • potvrdu matične države da nema zadrški za sklapanje bračne veze u Sloveniji,
 • dokaz o državljanstvu (npr. putovnica).

Više na: INFORMACIJE O STRANCIMA

 

U Mariboru možete sklopiti bračnu / partnersku vezu na slijedećim lokacijama:

 • Svečana dvorana u zgradi Rotovža, Rotovški trg 1, Maribor 
 • Bijela dvorana u gradu Rače, Grajski trg 14, Rače 
 • Dvorana v zgradi Općine Starše, Starše 93, Starše 
 • Glonarjeva dvorana u zgradi Općine Duplek, Trg slovenske osamosvojitve 1, Spodnji Duplek 
 • Prostor Upravne jedinice Maribor - soba 104/I. kat, Ulica heroja Staneta 1, Maribor

Više na: VJENČANJE U MARIBORU

ŠTO SVE MORAM ZNATI PRILIKOM ROĐENJA DJETETA?

Dijete rođeno na teritoriju Republike Slovenije a čiji roditelji nisu državljani Republike Slovenije, rođenjem ne pridobije slovensko državljanstvo!

Roditelji moraju u razdoblju od tri mjeseca nakon rođenja prijaviti dijete u matičnoj državi i urediti njegovo državljanstvo.

Sva djeca rođena u rodilištu Maribor, će na osnovu prijave rođenja, koju uputi spomenuta zdravstvena organizacija, biti upisani u službenu evidenciju (matični registar u Upravni enoti Maribor / Upravna jedinica Maribor).

Više na: INFORMACIJE ZA STRANCE