dokumenti - državljani trećih zemaljaŠTA SVE MORAM UREDITI DA MOJ BORAVAK U MARIBORU BUDE U SKLADU S VAŽEĆIM ZAKONSKIM PROPISIMA?

DRŽAVLJANI TREĆIH ZEMALJA

1. Boravak za period od tri mjeseca

 • Prijava adrese boravka u policijskoj stanici (prijava i odjava gosta)

2. Boravak dulji do tri mjeseca

 • Zahtjev za izdavanje privremene dozvole za privremeni boravak stranca (koji boravi u Sloveniji na osnovu vize za dugoročni boravak)
 • Zahtjev za izdavanje prve jedinstvene dozvole za boravak i rad
 • Zahtjev za izdavanje prve jedinstvene dozvole za privremeni boravak zbog obavljanja posla na području istraživanja i visokog školstva
 • Zahtjev za izdavanje prve jedinstvene dozvole zbog visokokvalifikovanog zaposlenja (Plava karta EU)
 • Zahtjev za izdavanje Plave karte EU u Republici Sloveniji za nositelja Plave karte EU, izdate u drugoj državi članici EU (i za njegove članove porodice)
 • Zahtjev za izdavanje prve dozvole za privremeni boravak za nekadašnjeg nositelja Plave karte EU i njegove članove porodice
 • Zahtjev za izdavanje prve dozvole za privremeni boravak zbog studija
 • Zahtjev za izdavanje stalne dozvole za boravak

3. Zahtjev za sticanje državljanstva (postupak naturalizacije)

 


1.

Boravak za period do tri mjeseca

U Sloveniju ste prispjeli:

 • s važećim pasošem, ako vam za ulaz nije potrebna viza;
 • s pasošem u kome se nalazi viza, ako je za ulaz potrebna viza;
 • s važećom dozvolom za boravak i pasošem.

 

PAŽNJA: Pasoš mora biti važeći najmanje tri mjeseca dulje od namjeravanog boravka u Sloveniji.

 

U slučaju da ne boravite kod registrovanog domaćina, koji u policijskoj stanici reguliše vašu prijavu i odjavu (hotel, motel, pansion, iznajmljivač sobe, đački i ili studentski dom, bolnica…), morate se najkasnije u roku od 72 sata (dakle u roku od tri dana) javiti u najbližoj policijskoj stanici i prijaviti svoju adresu trenutnog boravka u Mariboru.

Gdje regulišem prijavu odn. odjavu boravka u slučaju kada ne stanujem kod registrovanog ponuđača?

 

POLICIJSKA POSTAJA MARIBOR I. (POLICIJSKA STANICA MARIBOR I)

Vošnjakova 1

2000 Maribor

Tel.: 02 220 86 30

E-adresa: pp_maribor1.pumb@policija.si

 

POLICIJSKA POSTAJA MARIBOR II. (POLICIJSKA STANICA MARIBOR II)

Cesta proletarskih brigad 75

2000 Maribor

Tel.: 02 429 26 00

E-adresa: pp_maribor2.pumb@policija.si

Opširnije na: POLICIJA

(Prijava i odjava gosta, koji nema važeću dozvolu za boravak i koji je nastanjen kod rođaka, prijatelja, poznanika)

2.

Boravak dulji od tri mjeseca

Ako u Sloveniji želite ostati duže od tri mjeseca, još prije isteka tromjesečne dozvole morate prijaviti boravak kod Administrativne jedinice Maribor.

 

Gdje mogu dobiti dozvolu za privremeni odn. stalni boravak?

Upravna enota Maribor (Administrativna jedinica Maribor)

Oddelek za matične zadeve, državljanstvo in migracije (Odjeljenje za matične poslove, državljanstvo i migracije)

 

LOKACIJA 1: Ulica heroja Stanete 1, 2000 Maribor

T: 02 220 84 02

M: 031 747 457

E-pošta: ue.maribor@gov.si

Kada mogu pozvati savjetnika Administrativne jedinice Maribor i informirati se o postupcima?

Radno vrijeme za poslovanje sa strankama putem telefona i elektronske pošte:

Ponedjeljak, utorak i četvrtak:          8:00 - 15:00

Srijeda:                                                  8:00 - 18:00

Petak:                                                   8:00 - 13:00

 

Kada mogu doći do savjetnika Administrativne jedinice Maribor da regulišem status boravka odn. druge dokumente? 

Radno vrijeme za poslovanje sa strankama:

Ponedjeljak i utorak:                         8:00 - 12:00 i 13:00 - 15:00

Srijeda:                                                8:00 - 12:00 i 13:00 - 18:00

Četvrtak:                                             8:00 - 12:00 i 13:00 - 15:00*

 * četvrtkom su radni sati samo za radno područje saobraćaja, ličnih statusa, izdavanje ličnih karti i pasoša, prijave boravka, administrativnih ovjera i za potvrđivanje obrazaca podrške glasača

Petak                                                  8:00 - 13:00

 

Na teritoriji Republike Slovenije možete boraviti s važećim pasošem, ako vam za ulaz nije potrebna viza, ili s pasošem u kojem je viza, ako vam je za ulaz potrebna viza, ili s važećom dozvolom boravka i pasošem naviše tri mjeseca od dana ulaska u zemlju, nakon čega u Administrativnoj jedinici Maribor morate podnijeti zahtjev za izdavanje potvrde o prijavi boravka (dozvola za privremeni boravak in dozvola za stalni boravak).

 

Kako kao državljanin-ka trećih zemalja mogu dobiti dozvolu za privremeni boravak u Mariboru?

Potreban vam je važeći pasoš, određene potvrde i dokazi navedeni u nastavku, nakon čega ćete, u skladu sa svrhom boravka, u Administrativnoj jedinici Maribor ispuniti odgovarajući obrazac. Zahtjev takođe možete podnijeti i u inostranstvu, u diplomatskom predstavništvu ili konzulatu Republike Slovenije.

 

Dozvola će vam biti izdata ukoliko:

 • imate dokazivu svrhu boravka u Sloveniji i
 • ispunjujete propisane uslove za izdavanje dozvole.

 

Svrhe boravka za izdavanje dozvole za privremeni boravak za državljane trećih država mogu biti sljedeće:

 • Zaposlenje ili rad
 • Samozaposlenje
 • Sezonski rad
 • Dnevni radni migrant
 • Upućivanje
 • Premještaj unutar privrednog društva
 • Plava karta EU
 • Studije
 • Posao na području istraživanja i visokog školstva
 • Spajanje porodice
 • Spajanje porodice kod osoba s međunarodnom zaštitom u Sloveniji
 • Interes države
 • Rezident za dulje vrijeme (LTR) u drugoj zemlji EU
 • Stranac slovenačkog porekla

 

Osnovni uslovi za izdavanje dozvole za boravak:

 • Važeći pasoš (važenje najmanje tri mjeseca dulje od namjeravanog boravka u Sloveniji)
 • Odgovarajuće zdravstveno osiguranje (koje pokriva najmanje neophodne zdravstvene usluge u RS)
 • Dovoljna sredstva za izdržavanje (mjesečno najmanje u visini osnovnog iznosa minimalnog dohotka u RS)
 • Dokaziva svrha boravka
 • Provjerene sigurnosne rezervacije, zavisno od svrhe boravka (potvrda o nekažnjavanju iz matične države koja nije starija od tri mjeseca, prevedena na slovenački jezik i ovjerena)
 • Ovjereni i prevedeni drugi dokazi, zavisno od svrhe boravka
 • Odgovarajuća fotografija
 • Davanje otisaka prstiju

 

Pored osnovnih uslova za izdavanje prve dozvole za privremeni boravak morat ćete ispunjavati i druge uslove koji su zavisni od vaše svrhe boravka u Sloveniji.

 

PAŽNJA! Prije nego što se upustite u dobijanje svih potrebnih dokumenata, savjetujemo vam da lično (i s prevodiocem) posjetite Administrativnu jedinicu Maribor i precizno provjerite šta vam je sve potrebno za podnošenje potpunog zahtjeva za privremeni boravak u Sloveniji. Ukoliko ovo za vas nije izvedivo, savjetujemo vam da (s prevodiocem) barem pozovete telefonom Administrativnu jedinicu Maribor i precizno se informišite o postupku i o svim dokumentima koje morate dostaviti!

 

PAŽNJA! S obzirom na to da se zakonski propisi koji regulišu boravak stranca u Sloveniji često mijenjaju, pobrinite se za to da pravovrjemeno stupite u kontakt s nadležnim službama u Administrativnoj jedinici Maribor i dobijete sve neophodne  informacije koje će vam biti od pomoći prilikom podnošenja potrebne dokumentacije.

 

Kako dugo važi dozvola za privremeni boravak, ukoliko sam državljanin-ka trećih zemalja?

 • Trajanje dozvole za privremeni boravak: izdaje se za određeno vrijeme (najviše za godinu dana) s mogućnošću produženja pod istim uslovima pod kojima vam je bila izdata.

 

Kakav je postupak za dobijanje dozvole za boravak za državljane trećih zemalja?

Kako kao državljanin-ka trećih država mogu dobiti dozvolu za stalni boravak u Mariboru?

Kada ste u Sloveniji neprekidno i zakonito boravili pet (5) godina na osnovu potvrde o prijavi privremenog boravka, možete podnijeti zahtjev za izdavanje potvrde o prijavi za stalni boravak.

 

Kako dugo važi dozvola za stalni boravak, ako sam državljanin-ka trećih država?

 • Trajanje dozvole za stalni boravak: izdaje se bez ograničenja trajanja i za nju nije potrebno dokazivati svrhu stalnog boravka u Sloveniji.

 

Opširnije na: INFORMACIJE ZA TUJCE

3.

Zahtjev za sticanje državljanstva (postupak naturalizacije)


Slovenačko državljanstvo može steći rođenjem (ako su vaši roditelji ili jedan od roditelja slovenački državljani), a možete ga dobiti i naturalizacijom.


Kada i kako mogu dobiti slovenačko državljanstvo?

U skladu sa slovenačkim zakonskim propisima, državljanstvo po postupku redovne naturalizacije možete steći nakon 10 godina zakonitog boravka u Sloveniji.

Slovenačko državljanstvo možete steći i po postupku naturalizacije s olakšicama (ako ste vjenčani sa slovenačkim državljaninom, ako ste od izuzetne važnosti za grad odn. državu i drugi izuzeci) 

 

Gdje podnosim zahtjev za sticanje državljanstva?
Postupak sticanja državljanstva se reguliše u Administrativnoj jedinici Maribor.

 

Opširnije o sticanju državljanstva: MINISTRSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

ŠTA MORAM ZNATI O VAŽENJU MOJE VOZAČKE DOZVOLE?

Ako u Republici Sloveniji imate regulisanu dozvolu za boravak i prijavljeni boravak, jednu godinu od datuma prijave boravka s važećom dozvolom koju vam je izdao nadležni organ vaše zemlje, i uz reciprocitet, smete voziti u Republici Sloveniji ona vozila za koja vam je bila izdata vozačka dozvola.

Zahtjev za zamjenom vozačke dozvole možete podnijeti u Administrativnoj jedinici Maribor, pri čemu morate položiti i praktični dio ispita.

Opširnije na: INFORMACIJE ZA STRANCE

 

KAKO MOGU SKLOPITI BRAK / PARTNERSKU ZAJEDNICU U SLOVENIJI?

Ako želite sklopiti bračnu odn. partnersku vezu, morate se prijaviti matičaru u Administrativnoj jedinici Maribor

 

Državljankama i državljanima drugih država je potrebno sljedeće:

 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • potvrda o slobodnom bračnom stanju,
 • potvrdu države čiji su državljani da nema prepreka za sklapanje braka u Sloveniji,
 • dokaz o državljanstvu (npr. pasoš).

Opširnije na: INFORMACIJE ZA STRANCE

 

ŠTA SVE MORAM ZNATI PRILIKOM ROĐENJA DJETETA?

Dijete rođeno na teritoriji Republike Slovenije, a čiji roditelji nisu državljani Republike Slovenije, ne dobija slovenačko državljanstvo rođenjem!

U roku od tri mjeseca nakon rođenja, roditelji moraju prijaviti dijete u matičnoj državi i regulisati  njegovo državljanstvo.

Sva djeca rođena u porodilištu Maribor će, na osnovu prijave rođenja koje daje navedena zdravstvena organizacija, biti upisana u službenu evidenciju (matični registar Administrativne jedinice Maribor).

Opširnije na: INFORMACIJE ZA STRANCE