ZamestnaniePRÁCA V SLOVINSKU

1. Právo na voľný prístup na slovinský pracovný trh majú:

 • občania členských štátov EÚ,

 • občania Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP),

 • občania Švajčiarska.

Iba oni môžu pracovať, zamestnať sa alebo vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť bez pracovného povolenia.

 

2. Štátni príslušníci tretích krajín potrebujú jednotné povolenie, ktoré umožňuje vstup do krajiny, pobyt i prácu v Slovinsku.

Jednotné povolenie sa dá získať v Administratívnej jednotke Maribor (pre bližšie informácie pozri časť DOKUMENTY)

Viac informácií nájdete tu: PRÁCA V SLOVINSKU

 

Výnimka:

3. Na občanov Bosny a Hercegoviny a občanov Serby sa vzťahuje Dohoda o zamestnávaní občanov Bosny a Hercegoviny v Slovinsku a Dohoda o zamestnávaní občanov Serby v Slovinsku. Dohoda upravuje podmienky a postup zamestnávania pre vydanie pracovného povolenia, ale nezahŕňa povolenie na pobyt v Slovinsku.

UPOZORNENIE: Informácie o získaní pracovného povolenia na základe Dohody o zamestnávaní občanov Bosny a Hercegoviny v Slovinsku nájdete tu.

UPOZORNENIE: Informácie o získaní pracovného povolenia na základe Dohody o zamestnávaní občanov Serby v Slovinsku nájdete tu.

 

Kde dostanem všetky potrebné informácie pre vstup na pracovný trh?


ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE - ZRSZ (INŠTITÚT PRÁCE SLOVINSKEJ REPUBLIKY)

Območna služba Maribor (Regionálna pobočka Maribor)

Gregorčičeva ulica 37

2000 Maribor

Tel: 02 23 57 700

E-mail: gpzrszmaribor@ess.gov.si

Internetová stránka: www.ess.gov.si

Stránkové hodiny:

Pondelok a utorok:           8.00 až 12.00 a 13.00 až 15.00

Streda:                                8.00 až 12.00 a 13.00 až 17.00

Piatok:                                 8.00 až 13.00

Vo štvrtok nie sú stránkové hodiny!

 

Viac informácií o práci v Slovinsku nájdete tu: INFORMÁCIE PRE CUDZINCOV

ŠTATÚT DAŇOVEJ REZIDENCIE V SLOVINSKEJ REPUBLIKE

Slovinskí rezidenti podliehajú dani z celosvetových príjmov. Štatút rezidenta Slovinska spravidla platí pre osoby, ktoré sú v Slovinsku prihlásené na trvalý pobyt.

Nerezidenti sú povinní platiť daň z príjmu fyzických osôb z príjmov, ktorých zdrojom je Slovinsko.

 

Určenie štatútu rezidencie – vstup do Slovinskej republiky: Dotazník


1. Získanie štatútu daňovej rezidencie

Pre formálne získanie štatútu rezidencie v Slovinsku (zápis príslušného štatútu rezidencie do daňového registra) musí jednotlivec predložiť žiadosť o určenie štatútu rezidencie spolu so všetkými potrebnými dokladmi na finančnom úrade.

2. Postup pre získanie daňového čísla pre fyzické osoby bez trvalého pobytu v Slovinskej republike

Na získanie daňového čísla musí zahraničná fyzická osoba predložiť formulár DR-02 na ľubovoľnom finančnom úrade. To platí pre fyzické osoby bez dočasného alebo trvalého pobytu v Slovinsku, ktoré potrebujú daňové číslo a ktoré dosahujú zdaniteľný príjem alebo sú vlastníkmi zdaniteľného hnuteľného alebo nehnuteľného majetku v Slovinskej republike.

 

Žiadosť o zápis fyzickej osoby do daňového registra: Formulár DR-02

Ministrstvo za finance (Ministerstvo financií)

Finančna uprava Republike Slovenije (Finančná správa Slovinskej republiky)

Finančni urad Maribor (Finančný úrad Maribor)

Titova cesta 10

2502 Maribor

Tel: 02 235 65 00

E-mail: mb.fu@gov.si

Internetová stránka: www.fu.gov.si

Stránkové hodiny:

Pondelok a utorok:          8.00 až 12.00 a 13.00 až 15.00

Streda:                                7.00 až 12.00 a 13.00 až 17.00

Piatok:                                8.00 až 13.00

Vo štvrtok nie sú stránkové hodiny!

URČENIE PRIEBEHU ZAMESTNANÍ (ZO ZAHRANIČIA) – OVERENIE PRIEBEHU ZAMESTNANÍ

Cudzinci, ktorí sú zamestnaní v Slovinsku, môžu predložiť žiadosť o overenie priebehu zamestnaní a o uplatnenie ďalších práv na Inštitúte dôchodkového a invalidného poistenia (Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje).

 

Príspevky na dôchodkové a invalidné poistenie odvádzajú aj pracujúci študenti, takže informácie o odpracovanom čase pre vznik nároku na dôchodok je možné získať aj pre študentov.

Všetci cudzinci, ktorí vykonávali študentskú prácu v Slovinskej republike, môžu požiadať o vydanie potvrdenia o dĺžke poistenia pre poistencov na základe článku 18, ktorý sa určuje v aktuálnom roku za predchádzajúci rok.

 

Najbežnejšie žiadosti, ktoré upravuje Inštitút dôchodkového a invalidného poistenia a ktoré predkladajú cudzinci zamestnaní v Slovinsku:

 • Žiadosť o určenie priebehu zamestnaní zo zahraničia
 • Predbežné písomné informácie o ukončenom období pre vznik nároku na dôchodok (odporúčaný formulár nahrádzajúci vyššie uvedený – tento proces môže trvať jeden až šesť mesiacov!) Spolu s vyplneným formulárom sa odporúča predložiť aj tieto údaje:
  • zoznam zamestnávateľov (firmy, v ktorých bola osoba zamestnaná),
  • obdobie, počas ktorého bola osoba zamestnaná,
  • číslo poistenia,
  • osobné číslo (Bosna a Hercegovina),
  • OIB (Chorvátsko) – špeciálne číslo, ktoré je kombináciou daňového čísla a osobného identifikačného čísla (EMŠO),
  • osobné číslo (Srbsko).
 • Žiadosť o potvrdenie poistných období v Slovinskej republike (dokument si môžete vyžiadať osobne a dostanete ho na počkanie!)
 • Invalidný dôchodok (najskôr sa v každom prípade obráťte na svojho osobného lekára, ktorý vám vysvetlí možnosti získania invalidného dôchodku) 
 • Rodinné prídavky a vdovské 

 

 

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!

Rusko a Ukrajina nemajú so Slovinskou republikou uzavretú žiadnu dohodu, takže cudzinci si nemôžu nárokovať žiadne práva z dôchodkového alebo invalidného poistenia v Slovinskej republike.

Pre cudzincov z Ukrajiny sa berie do úvahy len pracovný pomer v Slovinskej republike.


Kde získam všetky potrebné informácie na určenie odpracovaných rokov zo zahraničia?

(Oddelenie medzinárodného poistenia)Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije -ZPIZ (Inštitút dôchodkového a invalidného poistenia)

Območna enota Maribor (Regionálna pobočka Maribor) 

Služba za mednarodno zavarovanje (Oddelenie medzinárodného poistenia)

Zagrebška cesta 84

2000 Maribor

Tel: 02 250 71 00

E-mail: oemb@zpiz.si

Internetová stránka: www.zpiz.si

 

Kontaktná osoba:

Pán Dejan Juhart, vedúci Oddelenia medzinárodného poistenia

Tel: 02 250 71 50

 

Pomoc s vypĺňaním formulárov:

Glavna pisarna (Hlavná kancelária)

Informátor: Pán Dragan Vukelić

 

Stránkové hodiny:

Pondelok a utorok:                8.00 až 12.00 a 13.00 až 15.00

Streda:                                     8.00 až 12.00 a 13.00 až 17.00

Piatok:                                     8.00 až 13.00

Vo štvrtok nie sú stránkové hodiny!